VYHLÁŠKA

Obec Mladošovice vydává podle § 16 zákona č. 367/90 Sb. o obcích a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 19/88 Sb. o pohřebnictví.

 

 

Řád pro pohřebiště :

---------------------------

 

 

Článek 1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Úcta k památce zemřelých a účast s jejich pozůstalými i společenské poslání pohřebišť, jakožto veřejných zdravotně – technických zařízení, určených k pietnímu pohřbívání zemřelých, nebo ukládání jejich zpopelněných ostatků, způsobem odpovídajícím zdravotním předpisům přikazují, aby pohřebiště bylo udržováno v takovém stavu, jak to odpovídá ušlechtilým lidským vztahům při zachování všech zdravotních předpisů.

 

Článek 2

VÝKON SPRÁVY POHŘEBIŠTĚ.

 

 1. Pohřebiště spravuje Obec Mladošovice. Při výkonu správy pohřebiště se řídí vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 19/1988 Sb. o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.
 2. Správa pohřebiště je povinna v přiměřeném rozsahu pečovat o vnější vzhled pohřebiště, zejména výsadbu zeleně, úpravu cest apod. a o udržování jeho příslušenství. Správa pohřebiště vede rovněž přehlednou hřbitovní evidenci v potřebném rozsahu.

 

Článek 3

UKLÁDÁNÍ ZEMŘELÝCH A DRUHY POHŘBU.

 1. Na pohřebišti v Mladošovicích lze ukládat ostatky zemřelých těmito způsoby:

 1. uložení rakve do země
 2. uložení zpopelněných ostatků v urně.

 1. Pozůstalí mají právo si zvolit sami jeden z uvedených druhů uložení ostatků zemřelého.

 

 

Článek 4

PROPŮJČENÍ MÍSTA PRO HROB NEBO URNU.

 

 1. Správa pohřebiště je povinna propůjčit místo pro hrob na tlecí dobu 15 let (patnáct) a místo pro urnu rovněž na 15 let od prvního uložení.
 2. Správa pohřebiště je povinna mít plán pohřebiště a vést evidenci volných míst a dovolit na požádání občanům, aby do něho mohli nahlížet.
 3. Nikdo nemá nárok na propůjčení určitého místa. Správa pohřebiště je povinna v mezích možností vyhovět přání objednavatele.
 4. Propůjčením místa se nabývá právo zřídit na tomto místě hrob, uložit do země zemřelého nebo uložit zpopelněné ostatky a upravit povrch místa (zřídit náhrobek, vysázet květiny apod.). Propůjčením místa nevzniká objednavateli k tomuto místu vlastnické právo.
 5. Právo k místu může převést jen správa pohřebiště a to na návrh oprávněného a v případě smrti jeho nejbližšího příbuzného (dědice). Ujednání oprávněného s třetí osobou o převodu práva k místu není správa pohřebiště vázána.
 6. Právo k místu se prokazuje potvrzenkou o zaplacení poplatku za propůjčení místa nebo za obnovu na dalších 15 roků a od 1. 1. 2005 též smlouvou o nájmu hrobového místa.

 

Článek 5

PROPŮJČENÍ MÍSTA PRO HROBKU.

 1. Místo pro hrobku se nepropůjčuje.
 2. Stavba hrobky není dovolena z důvodu složení horniny.

 

 

Článek 6

ÚHRADA ZA UŽÍVACÍ PRÁVO K POHŘBÍVÁNÍ.

Za propůjčení místa na pohřebišti je správa pohřebiště oprávněna účtovat ceny podle příslušného cenového výměru, nebo dle zákona o cenách č. 526/90 Sb., schválených zastupitelstvem Obce Mladošovice.

 1. Propůjčení hrobového místa jednohrobu na dobu 15-ti let 750,- Kč

2) Propůjčení místa dvojhrobu na dobu 15-ti let 1350,- Kč

 

Ceny nájemného mohou být valorizovány nebo měněny jen příslušným usnesením Obecního zastupitelstva Mladošovice.

 

Článek 7

ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ DO HROBU.

 

 1. Těla zemřelých se ukládají zpravidla jen po jednom do každého hrobu, pokud důležitý obecný zájem nevyžaduje uložení do společného hrobu.
 2. Před uplynutím tlecí doby mohou být do hrobu ukládána další těla zemřelých jen se souhlasem okresního hygienika a za podmínek jím stanovených.

 

Článek 8

ZPŮSOBY UKLÁDÁNÍ ZPOPELNĚNÝCH OSTATKů.

Zpopelněné ostatky se zásadně ukládají do země v urně. Urny se ukládají do země (hrobu) buď ve zvláštních schránkách, nebo v urnovém háji do bezpečně připraveného náhrobku nebo zvláštní ochranné schránky.

 

Článek 9

STAVBY

 1. K vybudování jakékoliv stavby na pohřebišti nebo k úpravě stavby již existující (náhrobků, rámů apod.) je třeba předchozího souhlasu správy pohřebiště.
 2. Při provádění stavby pomníku nebo při úpravě se musí provádějící podřídit pokynům správy pohřebiště a to zejména pokud jde o rozměry a tvar stavby.

V zásadě platí:

u dvojhrobu 210 x 200 cm

u jednohrobu 210 x 90 cm

v urnovém háji 120 x 120 cm

 

 1. Po ukončení prací je provádějící povinen postarat se na svůj náklad o vyčistění okolí a odklizení zbylého materiálu.
 2. Vybudované stavby nelze bez souhlasu správy pohřebiště odstraňovat, ani je prodávat třetím osobám. Bez písemného souhlasu správy pohřebiště nelze z pohřebiště vynášet části náhrobku, hrobové ozdoby apod.

 

Článek 10

STROMY A KEŘE

Stromy a keře lze vysazovat i na propůjčených místech, pouze po předchozím souhlasu správy pohřebiště. Vysazené stromy a keře se stávají majetkem vlastníka pozemku pohřebiště. Správa pohřebiště je může, uzná-li to za vhodné z hlediska celkové péče o pohřebiště, kdykoliv odstranit.

Článek 11

LAVIČKY

Lavičky lze na pohřebišti umisťovat jen po předchozím souhlasu správy pohřebiště, které může stanovit rozměry i tvar laviček, po případě i způsob jejich upevnění. Všichni návštěvníci pohřebiště pak mohou lavičky volně používat.

 

Článek 12

PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA POHŘEBIŠTI.

 1. Těla zemřelých mohou do hrobu (hrobky) ukládat pouze zaměstnanci správy pohřebiště k tomu určení, nebo zaměstnanci příslušného odborného podniku. Uložení zpopelněných ostatků mohou s vědomím správy pohřebiště provádět i jiné osoby.
 2. Výkopy a zemní práce všeho druhu, zejména kopání, formování a obkládání hrobů mohou provádět pouze osoby určené k tomu správou pohřebiště, pokud není povolena výjimka.
 3. Udržování propůjčeného místa, jeho okrašlování, jakož i zalévání květin, provádí objednavatel vlastním nákladem .

 

Článek 13

ZÁNIK PRÁVA K MÍSTU, ZRUŠENÍ HROBU A ODSTRANĚNÍ NÁHROBKU.

 1. Po uplynutí doby 15-ti let (podle čl. 6) zanikne právo k místu jestli-že:

 1. poměry na pohřebišti (zejména nedostatek místa) neumožňují propůjčení místa na delší dobu, nebo
 2. není zaplacen stanovený poplatek za prodloužení práva k místu, nebo
 3. má být pohřebiště, nebo jeho část z úředního rozhodnutí zrušena, uzavřena nebo jinak upravena, nebo
 4. místo není udržováno v dobrém stavu.

Podmínkou pro zánik práva k místu je, že správa pohřebiště nejméně 6 (šest) týdnů předem upozornila na tyto skutečnosti, pokud jde o písmeno b) a d), že oprávněný před uplynutím této doby nezaplatil nebo nezjednal nápravu. Není-li známa adresa oprávněného, upozorní správa pohřebiště na tyto skutečnosti veřejnou vyhláškou.

 1. Zanikne-li právo k místu, vyzve správa pohřebiště oprávněného, aby do 6 týdnů odstranil náhrobky. Není-li známa jeho adresa, oznámení se provede veřejnou vyhláškou. Pokud ve stanovené lhůtě nedojde k odstranění, odstraní a uskladní je správa pohřebiště na náklad a nebezpečí oprávněného. Po uplynutí jednoho roku od zániku práva, naloží se s takovými předměty, pokud se vlastník o ně v té době nepřihlásí, jako s věcmi, které nenáleží nikomu.

Článek 14

PŘÍSTUP NA POHŘEBIŠTĚ

Pohřebiště je denně volně přístupné. Správa pohřebiště však může ve zvláštních případech přístup veřejnosti omezit.

Článek 15

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento řád nabývá účinnosti dnem: 4.5.2005

 

 

JUDr Libuše Maděrová,v.r., zástupce starosty

Ing. Jiří Podolák, v.r., starosta

 

Úprava čl. 6 odst. 2 platí.